تاره! شنیدم ما باهوش ترین، خلاق ترین و هنرمندترین اقلیت جهانیم 🤷🏻‍♀️🤚🏻 یکمی هم شبیه دیوونه هاییم 🙋🏻‍♀️ #lefthandersday